آخرین اخبار:
آخرین به روزرسانی: ۳ خرداد

ﮐﯿﮏ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﮑﻼت

مارتا استوارت
زمان آماده سازی
۱۵ دقیقه
زمان پختن
۳۵ دقیقه
ملیت
غذای فرنگی
مناسب برای
۳ نفر
وعده غذایی
دسر
ارسال شده توسط
ارسال شده در
۲ فنجان
آرد
۱ قاشق چای خوری
نمک
۱ فنجان
پودر کاکائو
۱ فنجان
شکر
۲ عدد بزرگ
تخم مرغ
۱ فنجان
رنگ قرمز خوراکی
۲ قاشق چای خوری
سرکه سفید
۱ قاشق چای خوری
جوش شیرین
۱ فنجان
آب دوغ
۱ فنجان
عصاره خالص وانیل
۱ فنجان
روغن کانولا
ﮐﯿﮏ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﮑﻼت

ﮐﯿﮏ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﮑﻼت

کیک مخمل قرمز یکی از کیک های خوشمزه و از دستورات غذایی مارتا استوارت است. این کیک به همراه رویه خامه ای ۷ دقیقه ای آماده می شود.طرز طبخ رویه ی خامه ای را می توانید فردا در وبسایت آشپزی مشاهده نمایید.از این کیک میتوانید در روز های تولد و یا روز ولنتاین استفاده کنید.

یادداشت های آﺷﭙﺰ:

۱- اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﮑﺘﺎن ﻗﺮﻣﺰﺗﺮ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۱ ﺗﺎ ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

۲- ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﮑﻼت !

۳- سعی کنید تا از آرد کیک بدون بیکینگ پودر استفاده کنید.

گروه آموزش آشپزی امیدوار است تا دستورغذایی فوق مورد توجه شما قرار گیرد. سوالات و مشکلات خود را در مورد طرز تهیه غذا از طریق فرم نظرات با ما در میان بگذارید.

 1. ﻓﺮ را ﺗﺎ دﻣﺎي 176 درﺟﻪ سانتی گراد ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ. 2 ﻋﺪد ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰي ﮔﺮد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 23×5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺮه ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. روي آﻧﻬﺎ آرد ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ؛ ﻇﺮﻓﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ. در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ، آرد ﮐﯿﮏ، ﻧﻤﮏ و ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 2. در ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. رﻧﮓ ﺧﻮراﮐﯽ و واﻧﯿﻞ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ آرد و آب دوغ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻇﺮف را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻔﮕﯿﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 3. در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺮﮐﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ. آن را ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﯿﻦ دو ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰي ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 4. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﺴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در وﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﯿﮏ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﮐﯿﮏ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﺑﯿﻦ 30 ﺗﺎ 35 دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺰﻧﺪ. ﮐﯿﮏ ﻫﺎ را (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎن) ﺑﻪ ﺗﻮري ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را از ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺮروي ﺗﻮري ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﺑﺮﮔﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ.

۴ نظر

 1. پروانه ۷ شهریور ۱۳۹۴ گفتهپاسخ
  منظور از آب دوغ همان دوغ است یا باید به دوغ آب اضافه شود؟
  1. سرآشپز ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ گفتهپاسخ
   ترکیب ماست و آب بدون نمک .
 2. پروانه ۷ شهریور ۱۳۹۴ گفتهپاسخ
  سلام.با تشکر از دستورات خوبتان .فقط سوالی که برام پیش آمد اینه که روغن کانولا چه روغنی هست؟ممنون.
  1. سرآشپز ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ گفتهپاسخ
   کانولا گیاهی از خانواده چلیپاییان که ابتدا ایرانیان آن را ‌کاشتند. کانولا ۷۰۰ سال پیش برای تولید روغن چراغ به لهستان برده شد و در سال ۱۸۴۵ به فرانسه رسید و کلزا (colza) نام گرفت. خواص تغذیه ‌ای یادتان باشد که جایگزین کردن روغن کانولا به جای سایر روغن ‌ها سبب افزایش دریافت اسید چرب امگا-۳ به نام اسید آلفالینولئیک (مفید) می ‌شود. حفاظت از قلب روغن کلزا بررسی ‌‌ها نشان می ‌دهد که این چربی مفید با تاثیرات سودمند زیر، از قلب محافظت می‌ کند: * تنظیم ضربان قلب * کاهش التهاب * کاهش لخته‌ های خونی همچنین مشخص شده است که مصرف منظم این روغن، با کاهش شیوع مرگ و میر ناشی از بیماری ‌های قلبی ارتباط مستقیم دارد. در آشپزخانه این روغن، چند کاره است و نه تنها محافظ عملکرد قلب است، بلکه طعمی خوش ‌مزه دارد و دارای بافتی نرم و سبک است. از این روغن برای پختن، سرخ کردن و تهیه انواع سس، دسر و سالاد استفاده می ‌شود. نقطه دود آن ۲۲۰ درجه سانتی ‌گراد است (در اثر حرارت، خاصیت آن دیرتر تغییر می کند) و هیچ ‌گونه پراکسیدی (مواد مضر) تولید نمی ‌کند و سوخته نمی ‌شود. در مقایسه با روغن معمولی، مصرف روغن کانولا به صرفه تر است، زیرا می توان چندین بار از آن استفاده کرد، بدون اینکه تغییر رنگ و بویی داشته باشد. این روغن در برابر نور مقاوم است و تغییرات پراکسیدی آن در مقایسه با روغن‌ های دیگر تقریبا صفر است. منبع : تبیان

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: نظراتی که حاوی مطالب توهین آمیز است منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلد های اجباری با *مشخص شده است. *

*
*

اپلیکیشن آشپزباشی

اپلیکیشن آشپزباشی را برروی تلفن های هوشمند خود داشته باشید!