آخرین اخبار:
آخرین به روزرسانی: ۲۸ خرداد

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

مارتا استوارت
زمان آماده سازی
۷ دقیقه
زمان پختن
۱۰ دقیقه
ملیت
غذای فرنگی
مناسب برای
۳ نفر
وعده غذایی
دسر
ارسال شده توسط
ارسال شده در
۱ فنجان
شکر
۳ عدد بزرگ
تخم مرغ
۱ قاشق غذاخوری
شربت ذرت رقیق
روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای

در دستورغذایی قبلی سایت آشپزی ، طرز تهیه ی کیک مخمل قرمز با طعم شکلات را آموزش داده ایم.پیشنهاد میکنیم قبل از مشاهده این دستور غذایی حتما مطلب قبلی در رابطه با تهیه ی کیک را مطالعه نمایید.طبق قولی که دیروز داده بودیم،مطلب امروز نیز مکمل دستور قبلی و از ادامه دستورات غذایی مارتا استوارت می باشد. کیک مخمل قرمز یک انتخاب مناسب برای مجالس تولد و ولنتاین می باشد.اﺳﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺰدن آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ها و ﺷﮑﺮ زده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮروی ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدد.

یادداشت سرآشپز

برای تهیه ی خامه از سفیده تخم مرغ ها استفاده کنید.

 

  1. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﻮد، 3/4 ﻓﻨﺠﺎن ﺷﮑﺮ، ﺷﺮﺑﺖ ذرت و 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري آب را ﺑﺎ هم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻣﺎ دﻫﯿﺪ، ﮔﻬﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺴﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺮ در آن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺮارت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ. دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﺪ، ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮس آﺷﭙﺰي ﮐﻪ در آب ﺳﺮد زده اﯾﺪ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺴﺘﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺮروي دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻇﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ، در ﺣﺪود 5 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ آﺷﭙﺰي دﻣﺎي 230 درﺟﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ. (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از 4 ﺗﺎ 10 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ)
  2. در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ، در ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﻔﯿﺪه ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود 2 و ½ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺛﺮ ﭘﺮه ﻫﺎي ﻫﻤﺰن روي آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﺷﮑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ 230 درﺟﻪ رﺳﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ را از روي ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﺪ (ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ از روي ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ). ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از روي دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ (ﺗﺎ از ﭘﺎﺷﯿﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ) ﺑﻪ درون ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ-آﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﺰدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
  3. ﺧﺎﻣﻪ را در ﺣﺪود 5 ﺗﺎ 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺖ و ﺑﺮاق ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: نظراتی که حاوی مطالب توهین آمیز است منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلد های اجباری با *مشخص شده است. *

*
*

اپلیکیشن آشپزباشی

اپلیکیشن آشپزباشی را برروی تلفن های هوشمند خود داشته باشید!